Szkoła KRAK-UZ

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

 ZASADY KWALIFIKACJI:

- warunkiem udziału w szkole jest udokumentowanie, że kandydat posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub tytuł magistra uzyskany po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia lub w przypadku ścieżki kształcenia instruktora – że posiada on wykształcenie co najmniej średnie;

- od kandydata będzie oczekiwana praca terapeutyczna z pacjentami uzależnionymi i członkami rodzin w minimalnym wymiarze określonym przez Dyrektora PARPA. Oznacza to, że na wszystkich etapach szkolenia od uczestników będzie wymagana możliwość praktykowania nowych umiejętności pracy z pacjentami w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu,  

- od kandydata wymagany będzie pisemny wniosek z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że spełnia on wyżej wymienione warunki,

- z każdym z kandydatów spełniających kryteria formalne, będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem i/lub opiekunem szkoły w trakcie której rozpoznawana będzie motywacja i możliwość ewentualnych ograniczeń związanych z realizacją zadań uczestnika szkoły,

- w przypadku wątpliwości i rozbieżności zdań, będzie możliwa dodatkowa rozmowa oraz zbierze się zespół złożony z kadry kierowniczej i opiekunów, który podejmie ostateczną decyzję,

- o decyzji kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany niezwłocznie po jej podjęciu w bezpośredniej rozmowie lub drogą mailową,

- osoby które mają ukończoną szkołę psychoterapii lub szkołę psychoterapii uzależnień mogą ubiegać się o zwolnienie z uczestniczenia w treningach (zjazd I i II) oraz z części zajęć dotyczących psychopatologii. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje kierownictwo szkoły po rozpoznaniu programu zrealizowanego i potwierdzonego dokumentami przez kandydata.

ETAPY REKRUTACJI DO KRAK-UZ:

-Dostarczenie wymaganych dokumentów formalnych do sekretariatu szkoły;

-Wypełnienie wniosku kandydata zamieszczonego na stronie KRAK-UZ;

-Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem lub opiekunem szkolenia w ustalonym terminie;

-Terminowa wpłata pierwszej raty i przesłanie potwierdzenia udziału w szkole.

Wszystkie dokumenty mogą być przesłane pocztą na adres szkoły lub scanem na e-mail

Termin rozmowy prosimy ustalać telefonicznie lub e-mail.

Wpłaty należy uiszczać przelewem na konto  KRAK-UZ:

Credit Agricole 11 1940 1076 3085 1948 0033 0000

W tytule wpłaty należy umieścić: „imię i nazwisko uczestnika i nr porządkowy raty”

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY>>


KONTAKT:

krakuz@kstu.pl                                                                                   

www.kstu.pl

Biuro Szkoły tel.: 796 101-616

Kierownik szkoły

Agnieszka Litwa-Janowska

tel: 507 724 595