SuperKRAK-UZ

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

ZASADY KWALIFIKACJI:

warunkiem zakwalifikowania kandydata do udziału w szkole jest udokumentowanie:

a/ posiadania statusu superwizora aplikanta potwierdzonego zaświadczeniem i wpisem na listę ogłaszaną na stronie internetowej Rady SPU; (regulowane uchwałą RSPU 9/2013, 10/2013, 2/2015 oraz 1/2017 )

warunki aplikacji>>

wniosek aplikacyjny>>

b/ przynależności członkowskiej do jednego z Towarzystw – sygnatariuszy Porozumienia weryfikowana w oparciu o zaświadczenie wraz z informacją o nienagannej postawie etycznej wnioskującego i niezaleganiu ze składkami, wydane przez Towarzystwo, którego jest członkiem.

- od kandydata będzie oczekiwana praca konsultacyjno- superwizyjna w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin w minimalnym wymiarze umożliwiającym praktykę i jej omawianie.

- od kandydata wymagany będzie pisemny wniosek z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że spełnia on wyżej wymienione warunki,

- z każdym z kandydatów spełniających kryteria formalne, będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem szkoły w trakcie której rozpoznawana będzie motywacja i możliwość ewentualnych ograniczeń związanych z realizacją zadań uczestnika szkoły,

- o decyzji kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany niezwłocznie po jej podjęciu w bezpośredniej rozmowie lub drogą mailową.

 

ETAPY REKRUTACJI DO SuperKRAK-UZ:

-Wypełnienie wniosku kandydata zamieszczonego na stronie KRAK-UZ;

-Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem lub opiekunem szkolenia w ustalonym terminie;

-Dostarczenie wymaganych dokumentów formalnych do sekretariatu szkoły;

-Terminowa wpłata pierwszej raty i przesłanie potwierdzenia udziału w szkole.

Wszystkie dokumenty mogą być przesłane pocztą na adres szkoły lub scanem na e-mail

 

Termin rozmowy prosimy ustalać telefonicznie lub e-mail.

Wpłaty należy uiszczać przelewem na konto  SuperKRAK-UZ:

Credit Agricole 11 1940 1076 3085 1948 0033 0000

W tytule wpłaty należy umieścić: „imię i nazwisko uczestnika i nr porządkowy raty”

 

Formularz zgłoszeniowy>>

 

KONTAKT:

krakuz@kstu.pl

www.kstu.pl

Biuro Szkoły tel.: 796 101-616

Kierownik szkoły

Agnieszka Litwa-Janowska

tel: 507 724 595