Informacja o kwalifikacji i przebiegu psychoterapii par/małżeństw w OPDDA

PSYCHOTERAPIA PARY / MAŁŻEŃSTWA
jest ofertą dla pacjentów aktualnie leczących się w KCTU
– zgłoszenie się na konsultację wstępną dla pary powinno być uzgodnione z psychoterapeutą indywidualnym prowadzącym jednego z partnerów.

Rozpoczęcie psychoterapii pary poprzedzone jest KONSULTACJAMI WSTĘPNYMI.
Jest to z reguły od 2 do 3 spotkań, których celem jest rozpoznanie problemu, z którym zgłasza się para/małżeństwo z perspektywy każdej z osób oraz decyzja na temat kwalifikacji do psychoterapii pary w Ośrodku (propozycja podjęcia terapii, nie zakwalifikowanie do terapii, przekierowanie do innego ośrodka, itp).

Pierwszy termin konsultacji ustalany jest w rejestracji Ośrodka, a kolejne zwykle są uzgadniane z terapeutami prowadzącymi konsultacje.

Przed pierwszą konsultacją pary należy
odbyć konsultację z lekarzem psychiatrą w KCTU OP DDA 
– dotyczy to wszystkich uczestników konsultacji, którzy nie byli wcześniej konsultowani przez lekarza psychiatrę w KCTU OP DDA.

Warunkiem zaproponowania rozpoczęcia psychoterapii konsultowanej parze jest:

– określenie wspólnych, realnych celów leczenia

– zgoda wszystkich uczestników na udział w terapii

– w przypadku osób uzależnionych oczekujemy, żeby ukończyły lub były w trakcie terapii w związku z uzależnieniem

Jeśli problemem, który zgłasza para/małżeństwo jest bieżąca przemoc nie kwalifikujemy do terapii. Możliwe są wówczas konsultacje diagnostyczne w celu rozeznania problemu i zaplanowania działań zmierzających do zatrzymania przemocy.

SESJĘ PSYCHOTERAPII PARY prowadzi jeden lub para terapeutów. W spotkaniu mogą uczestniczyć również osoby realizujące staże zawodowe w KCTU. Po pierwszej części spotkania (około godzinnej) terapeuci i stażyści dyskutują przed około 15 minut o sytuacji osób, które się zgłosiły.
W końcowej części sesji terapeuci przekazują swoje wnioski oraz propozycje i zalecenia parze.

Sesje psychoterapii pary odbywają się z częstotliwością między raz na 2 tygodnie a raz na miesiąc.
Czas trwania terapii pary jest nie dłuższy niż 20 spotkań. Zakończenie terapii jest wcześniej uzgadniane i planowane z osobami, które w niej uczestniczą.

Pozostałe informacje dotyczące diagnozowania i leczenia w OP DDA zawiera REGULAMIN LECZENIA w OP DDA. Regulamin jest udostępniony do wglądu w poczekalni dla pacjentów Ośrodka.