Informacje dla pacjentów zainteresowanych ROZPOCZĘCIEM psychoterapii DDA

Program jest finansowany przez Gminę Miejską Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

I. Informacja o przebiegu diagnozy i kwalifikacji do psychoterapii w OP DDA

  1. Konsultacja z lekarzem psychiatrą OP DDA
  • Ustalenie terminu do lekarza psychiatry w OP DDA – telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie  w rejestracji ośrodka.
    W dniu wizyty u lekarza psychiatry należy:
  • zgłosić się do rejestracji celem założenia karty leczenia (wymagane przedłożenie dowodu ubezpieczenia)
  • wypełnić ankietę życiorysową
  • umówić się na termin wykonania testów psychologicznych i na wizytę u psychologa do dwóch tygodni od konsultacji lekarskiej

2. Testy psychologiczne.

3. Wywiad kliniczny z psychologiem.
W dniu spotkania z psychologiem Pacjent zobowiązany jest do ustalenia w rejestracji terminu spotkania  podsumowującego w okresie do dwóch tygodni od wizyty u psychologa.

4. Podsumowanie diagnozy z dyrektorem KCTU
informacja o wyniku kwalifikacji do psychoterapii.

W  przypadku zakwalifikowania do leczenia w ośrodku Pacjent ustala w rejestracji termin jego rozpoczęcia.


Pozostałe informacje dotyczące diagnozowania i leczenia w OP DDA zawiera REGULAMIN LECZENIA w OP DDA Zarządzenie Dyrektora NZOZ KCTU nr 10/2010 z dn. 11.08.2010. Regulamin jest udostępniony do wglądu w poczekalni dla pacjentów ośrodka.

IIa. Ogólna informacja dla pacjenta oczekującego na psychoterapię w OP DDA

Pacjent oczekujący na rozpoczęcie psychoterapii w OP DDA zobowiązany jest do potwierdzania swojej gotowości leczenia w ośrodku do dnia dziesiątego każdego kolejnego miesiąca. Potwierdzanie możliwe jest za pośrednictwem sms, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobiście.

Brak potwierdzenia ze strony Pacjenta w kolejnym miesiącu oznacza rezygnację z leczenia w OP DDA.

Sekretariat OP DDA niezwłocznie informuje Pacjenta (telefonicznie lub mailowo lub sms) o dostępnych terminach, jeśli nie zostanie to ustalone bezpośrednio po spotkaniu kwalifikacyjnym.Odmowa przyjęcia trzech kolejno proponowanych terminów do psychoterapii indywidualnej oznacza rezygnację  Pacjenta z leczenia w OP DDA.

IIb. Informacja dla Pacjenta oczekującego na psychoterapię indywidualną w OP DDA

Uzgodniony  termin oznacza stałą porę spotkań indywidualnych (dzień i godzina) z terapeutą w OP DDA.

Niezgłoszenie się w uzgodnionym terminie oznacza rezygnację z leczenia w OP DDA.

III. Informacja dla Pacjenta oczekującego na psychoterapię grupową w OP DDA

Warunkiem udziału w psychoterapii grupowej jest spotkanie z psychoterapeutą prowadzącym w ustalonym terminie poprzedzającym początek grupy.

Niezgłoszenie się pacjenta oznacza rezygnację z leczenia w OP DDA.

Osoby z listy rezerwowej oczekujące na psychoterapię grupową otrzymają niezwłocznie informację o możliwości udziału w grupie i termin spotkania w terminie poprzedzającym pierwszą sesję grupową pod warunkiem zwolnienia się miejsca. O braku miejsc zostaną poinformowane przez sekretariat.


Pacjent oczekujący na grupę (także pozostający na liście rezerwowej) w OP DDA zobowiązany jest do potwierdzania swojej gotowości zgłoszenia się do psychoterapii w ośrodku do dnia dziesiątego każdego kolejnego miesiąca za pośrednictwem sms, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobiście.

Brak potwierdzenia ze strony pacjenta w kolejnym miesiącu oznacza rezygnację z leczenia w OP DDA.