Deklaracja dostępności

 1. Dostępność architektoniczna

1.1 Budynek: Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Wielicka 73 Kraków — budynek główny, parter

 • do budynku prowadzi I wejście,
 • budynek jest parterowy, nie ma potrzeby by posiadał windę,
 • wejście jest na poziomie ulicy, do wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • lokal jest wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • dla osób na wózkach dostępne są: poczekalnia, rejestracja, korytarze i sale terapeutyczne,
 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku znajduje się pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących,
 • jest możliwa komunikacja z osobą z personelu medycznego znającą podstawy języka migowego,
 • zapewniamy informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy,
 • z myślą o osobach słabowidzących w budynku pomieszczenia są oznaczone wypukłymi numerami,
 • istotne informacje są zamieszczone w poczekalni w formie kontrastowego wydruku.

1.2 Budynek: Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jerzmanowskiego 40 Kraków —budynek główny, parter

 • do budynku prowadzi I wejście,
 • budynek jest parterowy, nie ma potrzeby by posiadał windę,
 • wejście jest na poziomie ulicy, do wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • lokal jest wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • dla osób na wózkach dostępne są: poczekalnia, rejestracja, korytarze i sale terapeutyczne,
 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • przy wejściu do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • jest możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej przenośnej z drugiego ośrodka KCTU
 • jedna z osób z personelu medycznego ma opanowane podstawy języka migowego zapewniamy informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy,
 • z myślą o osobach słabowidzących w budynku pomieszczenia są oznaczone wypukłymi numerami,
 • istotne informacje są zamieszczone w poczekalni w formie kontrastowego wydruku.

2. Dostępność cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna

KSTU zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisanti ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.kstu.pl

2.1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lilia Barafiska Ibmanskagkclu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonii 12 425 57 47 wew. 3. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

2.2 Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

2.3 Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona jest kompatybilna z oprogramowaniem lektorskim

2.4 Komunikacja

– Aby skutecznie komunikować się z KSTU, w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać:

 • z poczty elektronicznej KSTU: kontakt@kstu.pl
 • z telefonu: 12 425 57 47 wew. I lub 2 lub 3
 • z poczty tradycyjnej:

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień Ośoodek Psychoterapii Uzależnień i Wsp5luzalehtienia ul. Wielicka 73 , 30-552 Kraków lub Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień Ośrodek Psychoterapii DDA ul. Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków

2.5 Aplikacje mobilne.

 • Strona internetowa KSTU posiada wersję mobilną

2.6 Wyłączenia.

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików pochodzi od podmiotów zewnętrznych, zostały one przekazane do publikacji w formie papierowej a następnie zeskanowane.

2.7 Ułatwienia na stronie KSTU

Strona internetowa KSTU posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

3. Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022-11-28 Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności – 29.11.2022.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.