Regulamin leczenia w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2022  z dn.1.03.2022

Regulamin leczenia w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju

  1. OPiR KCTU – obejmuje swoją ofertą wszystkich pacjentów, którzy zgłoszą się do terapii w KCTU i zdecydują się na leczenie odpłatne, nie objęte umowami z NFZ lub z innym świadczeniodawcą.
  2. Nadzór merytoryczno- organizacyjny nad OPiR sprawuje Dyrektor KCTU, do którego również należy rozpatrywanie skarg.
  3. Stawki za odpłatne usługi są ogłaszane w Cenniku KCTU wprowadzanym Zarządzeniem Dyrektora KCTU na dany rok kalendarzowy i udostępnianym do wglądu na stronie internetowej oraz w rejestracji.
  4. Aktualizacja cennika odbywa się nie częściej niż raz w roku i jest ogłaszana nie później niż do końca roku poprzedniego.
  5. Płatność za usługi pacjent może realizować wyłącznie przelewem, z góry, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.
  6. W określonych sytuacjach np. pierwszej wizyty dopuszcza się możliwość zrealizowania płatności przelewem w dniu wizyty, przed sesją i okazania potwierdzenia wpłaty.
  7. Korzystający z usług OPiR Pacjent jest zobowiązany wykonać przelew z własnego indywidualnego konta (nie może to być konto firmowe ani osoby trzeciej) na rachunek Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień nr 20194010763085194800150000.  W tytule przelewu należy wpisać  imię i nazwisko terapeuty lub lekarza  i  datę  sesji.
  8. Pacjent zobowiązany jest zapłacić za swoje nieobecności w ramach uzgodnionej terapii, za wyjątkiem dwóch dowolnie przez siebie wybranych nieobecności w ciągu roku. Nieodpłatne zaś są przerwy w realizacji świadczeń, których terminy wypadają w czasie nieobecności terapeuty, diagnosty, czy lekarza.
  9. Przyjęcie do psychoterapii w OPiR dokonuje się w oparciu o proces diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej i kończy spotkaniem kwalifikacyjnym.
  10. Zapisy na pierwszą konsultację diagnostyczną odbywają się na bieżąco, w ramach dostępnych terminów, telefonicznie, osobiście lub przez osobę trzecią.              
  11. W rejestracji Ośrodka wymagany jest dokument z numerem PESEL oraz dostarczenie informacji o ewentualnym dotychczasowym leczeniu (wypis, zaświadczenie, wyniki badań itp.).
  12. W sytuacji braku miejsc do diagnozy pacjenci mogą zapisać się do kolejki oczekujących. W przypadku rezygnacji pacjent jest proszony o poinformowanie o tym rejestracji.
  13. Osoby, które przerywają proces diagnozy mogą zgłosić się ponownie, ustalając  termin pierwszej konsultacji  w rejestracji.
  14. Rejestracja OPiR niezwłocznie poinformuje pacjenta (telefonicznie, mailowo lub sms) o dostępnych terminach, w przypadku jeśli nie zostanie to ustalone bezpośrednio po spotkaniu kwalifikacyjnym.
  15. W przypadku zakwalifikowania do leczenia w tutejszym Ośrodku, pacjenci są przyjmowani do psychoterapii indywidualnej lub grupowej.
  16. Pacjent po otrzymaniu z rejestracji sms przypominającego o terminie wizyty proszony jest o potwierdzenie  swojej gotowości sms zwrotnym.
  17. W OPiR pacjenci mogą korzystać z porad lekarza psychiatry, seksuologa, uczestniczyć w dostępnych w ofercie konsultacji, treningów, czy warsztatów.
  18. Osoby z listy rezerwowej oczekujące na psychoterapię grupową, treningi czy warsztaty, otrzymają informację o możliwości udziału w grupie i termin spotkania przed pierwszą sesją grupową pod warunkiem zwolnienia się miejsca. O braku miejsc zostaną poinformowane przez rejestrację.
  19. Uzgodniony termin psychoterapii indywidualnej oznacza stałą porę spotkań indywidualnych z terapeutą w OPiR.
  20. W trakcie pracy indywidualnej, pacjent, może jednocześnie uczestniczyć w krótkich formach terapii grupowej odpłatnej w OPiR. O udziale w nich decyduje terapeuta.
  21. Podczas trwania terapii indywidualnej w OPiR pacjent, nie może zmieniać tej formy leczenia na terapię refundowaną, by nie zakłócać ciągłości swojego leczenia i relacji terapeutycznej.
  22. Pacjent pozostający terapii jest zobowiązany do wcześniejszego informowania  terapeuty o przewidywanych nieobecnościach oraz ich powodach, zaś w nagłych sytuacjach niezwłocznego zgłaszania tego
    w rejestracji OPiR.
  23. Terapeuta w uzgodnieniu z prowadzonym przez siebie pacjentem
    w trakcie procesu terapii może podjąć decyzję o zmianie ustalonego trybu leczenia.
  24. Ze względu na skuteczność oddziaływań terapeutycznych w ośrodku wymagane jest od pacjenta systematyczne i punktualne uczestniczenie
    w wyznaczonych przez plan terapii sesjach indywidualnych i grupowych. Niesystematyczne uczestniczenie w psychoterapii może skutkować jej przerwaniem.
  25. Pacjenci zobowiązani są do zachowania tajemnicy osób i faktów związanych z leczeniem w ośrodku.
  26. W trakcie leczenia pacjenci nie powinni nawiązywać ze sobą relacji poza psychoterapią.
  27. Równolegle do psychoterapii w OPiR pacjenci nie mogą uczestniczyć w formach psychoterapii indywidualnej i grupowej w innych miejscach.
  28. Jest wskazane, by pacjenci pozostający w farmakoterapii, ze względu na spójność leczenia,  korzystali z konsultacji lekarza psychiatry w OPiR.
  29. Pacjent, który chce wznowić leczenie w OPiR, ma prawo zgłosić się ponownie na konsultację  kwalifikacyjną. Termin ustalany jest przez rejestrację.
  30. Pacjent jest zobowiązany do jak najszybszego wyjaśniania wątpliwości dotyczących jego statusu zaległych opłat.
  31. Pacjent przed rozpoczęciem korzystania z odpłatnych usług OPiR, po zapoznaniu się z regulaminem leczenia, potwierdza przyjęcie tych warunków własnoręcznym podpisem.