Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień działa od 2001 roku. Pierwotnym celem, który był u źródeł założycielskiej misji było stworzenie ramy organizacyjnej dla Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień przez jego pracowników. Od samego początku towarzyszyła nam idea rozwoju i zamysł realizowania misji związanej z szeroko rozumianą profilaktyką, pomaganiem oraz leczeniem osobom uzależnionym i ich bliskim.

Tradycja stowarzyszenia i wartości angażujących się w jego rozwój członków sprawiły, że poszczególne cele statutowe, konsekwentnie wypełnialiśmy treścią. Po niemal dziewiętnastoletnim okresie naszej działalności wśród wielu owoców naszej aktywności jest zarówno działalność lecznicza jak i szkoleniowa. Są to:

Dla pacjentów:

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień:

  • Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia- Ambulatorium i Oddział Dzienny,
  • Ośrodek  Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików- Ambulatorium,

oraz:

  • Punkt Konsultacyjny

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień jest stabilnym miejscem leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i  od zachowań (hazardu, internetu, seksu i in.) oraz dla ich bliskich. Funkcjonuje na mapie Krakowa i Małopolski w sposób nieprzerwany od wielu lat- w przyszłym roku minie dwadzieścia lat od rozpoczęcia naszej działalności. Pomoc oferowana w KCTU jest nieodpłatna, co zapewnia szeroką dostępność dla zgłaszających się do nas pacjentów (umowy z NFZ, UMK oraz FRPH). 

Współpraca wszystkich tych trzech miejsc jest płynna i dzieje się z korzyścią dla leczących się u nas pacjentów poprzez możliwość korzystania z różnorodnej oferty i indywidualnego dopasowania rodzaju psychoterapii – ram organizacyjnych i metod leczenia do specyfiki problemów i możliwości życiowych pacjenta. Zintegrowany, kompleksowy i długoterminowy program leczenia w ośrodkach jest wynikiem naszej długoletniej praktyki i nadal ewoluuje. Uwzględniamy w nim najnowszą wiedzę i  wysokie standardy leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Dla terapeutów:

  • Szkoła Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ,
  • Szkoła Superwizorów SuperKRAK-UZ,
  • staże kliniczne do certyfikatu

KSTU było współzałożycielem Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Aktywnie uczestniczyliśmy w realizacji tego akredytowanego szkolenia w latach  2006-2016. W 2017 roku uruchomiliśmy własną Szkołę Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ i uzyskaliśmy akredytację  PARPA.  Obecnie w związku ze zmianami systemowymi  staramy się o uzyskanie uprawnień w KBdsPN. Powołaliśmy także pierwszą w Polsce akredytowaną przy RSPU Szkołę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ.

Od wielu lat uczymy psychoterapii uzależnień na różnorodnych kursach, szkoleniach i konferencjach oraz wyższych uczelniach. KSTU od ponad 10 lat jest ośrodkiem stażowym. Prowadzimy staże kliniczne w procesie certyfikacji terapeutów uzależnień zarówno w ścieżce PARPA jak i KBdsPN. Umożliwiamy staże w ramach specjalizacji klinicznej w dziedzinie psychologii.  Na terenie KCTU proponujemy także staże i wolontariaty dla osób, które przygotowujemy do samodzielnego wykonywania zawodu.

Realizujemy także z powodzeniem liczne projekty na rzecz osób z problemem uzależnień i ich bliskich, a także osób im pomagających. Mamy bogate doświadczenie szkoleniowo-konferencyjne.

Nasze Stowarzyszenie jest od siedmiu lat, w trzeciej kadencji – gospodarzem Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień oraz powołanej przy Radzie Komisji ds. Etyki, której główną rolą jest troska o jakość kwalifikacji terapeutów, superwizorów oraz programów terapii i dbałość o standardy etyki w naszym środowisku. Organizujemy doroczne zjazdy superwizorów psychoterapii uzależnień oraz uczestniczymy w zjazdach superwizorów PTP, dbając o integrowanie naszych środowisk i wzajemną wymianę i poszerzanie doświadczeń. Realizujemy w ten sposób porozumienie czterech Towarzystw PTPU, PSPI, PTBU i KSTU.

Naszymi stałymi Partnerami są Urząd Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Małopolski Urząd Marszałkowski,  PARPA, KBdsPN, NFZ.

Od kilku lat KSTU w ramach stowarzyszenia oraz  RSPU opiniuje projekty Ministerstwa Zdrowia, rozporządzenia NFZ Występując w roli przedstawiciela środowiska praktyków, staramy się zabiegać o prawne umocowanie naszego zawodu i  godne warunki leczenia naszych pacjentów, lobbując wśród posłów i senatorów, a także m.in. w Zespole Parlamentarnym ds Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy Sejmowej Komisji Zdrowia.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest organizacją pozarządową realizującą cele statutowe w oparciu o obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 10 maja 2001 w rejestrze stowarzyszeń oraz rejestrze przedsiębiorców. Statut określa sposób reprezentacji w następujący sposób: do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz niemajątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch działających łącznie Wiceprezesów Zarządu.

KSTU prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień.