Historia KSTU w skrócie…

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień rozpoczęło swoją działalność w maju 2001 roku z inicjatywy terapeutów i lekarzy pracujących w ramach SP ZOZ „Podgórze”. Pierwotnym celem utworzenia Stowarzyszania była chęć kontynuowania i rozwijania pracy ośrodka terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin – Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień – w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Było to w tamtym okresie dużym wyzwaniem i decyzją na przecieranie nowych szlaków w zarządzaniu i leczeniu. Większa odpowiedzialność, większa samodzielność, większe ryzyko, więcej satysfakcji. Organizacja, której nadaliśmy nazwę Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień (KSTU) stała się organem założycielskim przekształconego z jednostki publicznej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień.

Zadecydowaliśmy wówczas, że celem działalności Stowarzyszenia będzie prowadzenie NZOZu oraz realizowanie działań społecznych na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. Członkowie Stowarzyszenia od początku jego powołania tworzyli różnego rodzaju programy szkoleniowe i terapeutyczne oraz angażowali się w ogólnopolskie i lokalne programy profilaktyczne. Były one kierowane między innymi do nauczycieli i pedagogów szkolnych, uczniów. Szkoliliśmy z zakresu problematyki uzależnień alumnów i seminarzystów, osoby duchowne, pracowników MOPS, terapeutów, psychologów, studentów kierunków społecznych, kuratorów, policjantów. Realizowaliśmy treningi interpersonalne dla różnych grup zawodowo zajmujących się pomaganiem. Tematy, po które często sięgaliśmy, dotyczyły przeciwdziałania przemocy domowej, specyfiki pomagania alkoholiczkom doświadczającym przemocy, dzieciom i dorosłym pochodzącym z rodzin z problemem alkoholowym, aż po profilaktykę wypalenia zawodowego, czy treningi twórczego myślenia. Dodatkową korzyścią wynikającą z bycia organizacją pozarządową była możliwość podjęcia współpracy z wolontariuszami. Doświadczenie z tego wynikające wykorzystaliśmy, tworząc kurs przygotowujący wolontariuszy do pracy w takich miejscach jak nasz ośrodek.

Rozwojowi Stowarzyszenia towarzyszył też rozwój naszego NZOZu. Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień z roku na rok rozszerzało zakres świadczeń zdrowotnych, obejmując profesjonalną ofertą terapeutyczną osoby uzależnione od różnych substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, nikotyna) oraz niechemicznych (internet, hazard). Powstawała szeroka oferta pomocy dla członków rodzin osób uzależnionych (syndrom współuzależnienia, przemoc domowa, syndrom DDA). Członkowie Stowarzyszenia i pracownicy NZOZ KCTU systematycznie podnosili kwalifikacje zawodowe. Umożliwiało to pacjentom korzystanie z profesjonalnej pomocy terapeutycznej, idącej z duchem rozwoju oraz unowocześniania metod i warsztatu pracy. W naszym gronie standardem stało się posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Formuła stowarzyszeniowa otworzyła też szerokie możliwości angażowania się w rozwój lecznictwa odwykowego i psychoterapii w Polsce. Przełomowy był rok 2006. Zrealizowaliśmy wówczas pierwszą ogólnopolską konferencję poświęconą problematyce pracy z osobami z syndromem DDA. Zaangażowanie członków Stowarzyszenia w rozwój zawodowy oraz współpracę z ośrodkami i osobami zajmującymi się terapią uzależnień w Małopolsce zaowocowało w tym samym roku utworzeniem przez KSTU i Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Obecnie MOSTU działa w strukturach Szpitala im. Babińskiego w Krakowie i umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie psychoterapii uzależnień w ramach programu szkoleniowego akredytowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), a osoby rekomendowane przez KSTU współtworzą Radę Programową MOSTU. Od roku 2006 NZOZ KCTU stało się też ośrodkiem stażowym akredytowanym przez PARPA, a później ośrodkiem stażowym z zakresu uzyskiwania specjalizacji z psychologii klinicznej.

Zdobyte przez lata doświadczenie procentuje w realizacji kolejnych projektów i przedsięwzięć, historia KSTU nadal się pisze… .