Nabór SuperKrak-Uz

ZASADY KWALIFIKACJI

warunkiem zakwalifikowania kandydata do udziału w szkole jest udokumentowanie:

a/ posiadania statusu superwizora aplikanta potwierdzonego zaświadczeniem i wpisem na listę ogłaszaną na stronie internetowej Rady SPU; (regulowane uchwałą RSPU 9/2013, 10/2013, 2/2015 oraz 1/2017 )

warunki aplikacji>>

wniosek aplikacyjny>>

b/ przynależności członkowskiej do jednego z Towarzystw – sygnatariuszy Porozumienia weryfikowana w oparciu o zaświadczenie wraz z informacją o nienagannej postawie etycznej wnioskującego i niezaleganiu ze składkami, wydane przez Towarzystwo, którego jest członkiem.

  • od kandydata będzie oczekiwana praca konsultacyjno- superwizyjna w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin w minimalnym wymiarze umożliwiającym praktykę i jej omawianie.
  • od kandydata wymagany będzie pisemny wniosek z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że spełnia on wyżej wymienione warunki,
  • z każdym z kandydatów spełniających kryteria formalne, będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem szkoły w trakcie której rozpoznawana będzie motywacja i możliwość ewentualnych ograniczeń związanych z realizacją zadań uczestnika szkoły,
  • o decyzji kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany niezwłocznie po jej podjęciu w bezpośredniej rozmowie lub drogą mailową.

ETAPY REKRUTACJI DO SuperKRAK-UZ

  • Wypełnienie wniosku kandydata zamieszczonego na stronie KRAK-UZ
    Formularz zgłoszeniowy>>

  • Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem lub opiekunem szkolenia w ustalonym terminie;
  • Dostarczenie wymaganych dokumentów formalnych do sekretariatu szkoły;
  • Terminowa wpłata pierwszej raty i przesłanie potwierdzenia udziału w szkole.

Wszystkie dokumenty mogą być przesłane pocztą na adres szkoły lub scanem na e-mail

Termin rozmowy prosimy ustalać telefonicznie lub e-mail.

Wpłaty należy uiszczać przelewem na konto SuperKRAK-UZ:

Credit Agricole 11 1940 1076 3085 1948 0033 0000

W tytule wpłaty należy umieścić: „imię i nazwisko uczestnika i nr porządkowy raty”

Formularz zgłoszeniowy>>

KONTAKT

krakuz@kstu.pl
www.kstu.pl

Biuro Szkoły
tel.: 790-464-848

Kierownik szkoły
Agnieszka Litwa-Janowska
tel: 507 724 595