REGULAMIN kwalifikowania i leczenia w Ośrodku Psychoterapii DDA

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2020  z dn. 28.02.2020

 1. Przyjęcie do psychoterapii w OP DDA dokonuje się w oparciu o proces diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej i kończy spotkaniem kwalifikacyjnym.
 2. Zapisy na pierwszą konsultację diagnostyczną odbywają się na bieżąco, w ramach dostępnych terminów, telefonicznie, osobiście lub przez osobę trzecią.               
 3. W rejestracji Ośrodka wymagany jest dokument z numerem PESEL oraz dostarczenie informacji o ewentualnym dotychczasowym leczeniu (wypis, zaświadczenie, wyniki badań itp.).
 4. W sytuacji braku miejsc do diagnozy pacjenci mogą zapisać się do kolejki oczekujących. Rozporz. Min. Zdrowia z dn. 26.09.2005 ( dz. U. Nr 200, poz.1661).
 5. Osoby, które przerywają proces diagnozy mogą zgłosić się ponownie, ustalając  termin pierwszej konsultacji  w rejestracji.
 6. Rejestracja OP DDA niezwłocznie poinformuje pacjenta (telefonicznie, mailowo lub sms) o dostępnych terminach, w przypadku jeśli nie zostanie to ustalone bezpośrednio po spotkaniu kwalifikacyjnym.
 7. Pacjent zakwalifikowany do leczenia w ośrodku, w terminie do siedmiu dni od spotkania podsumowującego, jest zobowiązany za pośrednictwem rejestracji OP DDA do potwierdzenia swojej decyzji o podjęciu zaproponowanej terapii i jej formy.
 8. W przypadku zakwalifikowania do leczenia w tutejszym Ośrodku, pacjenci są przyjmowani do psychoterapii grupowej lub indywidualnej.
 9. Pacjent oczekujący na rozpoczęcie psychoterapii zobowiązany jest do potwierdzania swojej gotowości leczenia w ośrodku do dnia dziesiątego każdego kolejnego miesiąca. Potwierdzenie to możliwe jest za pośrednictwem sms, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobiście. 
 10. Osoby z listy rezerwowej oczekujące na psychoterapię grupową otrzymają informację o możliwości udziału w grupie i termin spotkania przed pierwszą sesją grupową pod warunkiem zwolnienia się miejsca. O braku miejsc zostaną poinformowane przez rejestrację.
 11. Uzgodniony termin psychoterapii indywidualnej oznacza stałą porę spotkań indywidualnych z terapeutą w OP DDA.
 12. Pacjent pozostający terapii jest zobowiązany do wcześniejszego informowania  terapeuty o przewidywanych nieobecnościach oraz ich powodach, zaś w nagłych sytuacjach niezwłocznego zgłaszania tego w rejestracji OP DDA.
 13. Za rezygnację pacjenta z diagnozy lub leczenia uważane jest:
  a) niezgłoszenie się do rejestracji w celu ustalenia terminu do psychoterapii w terminie siedmiu dni od spotkania kwalifikującego w OP DDA
  b) brak potwierdzenia w danym miesiącu swojej gotowości do podjęcia psychoterapii w OP DDA, w trakcie oczekiwania na termin terapii,
  c) nieprzyjęcie trzech kolejno proponowanych terminów do psychoterapii,
  d) niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie – bez poinformowania o tym, na pierwsze spotkanie do terapii indywidualnej lub grupowej,
  e) przekroczenie przez pacjenta limitu sześciu nieobecności w ciągu roku na sesjach indywidualnych,
  f) dwie z rzędu nieobecności na sesji terapii indywidualnej- bez uprzedniego poinformowania o nich ośrodka,
  g) przerwanie lub nie podjęcie zaplanowanego leczenia w grupie.
 14. Pierwsze spotkanie w ramach psychoterapii indywidualnej jest sesją kontraktową, na której omawiany jest regulamin, organizacja i planowane cele leczenia.
 15. W trakcie pracy indywidualnej, pacjent, może jednocześnie uczestniczyć w krótkich formach terapii grupowej (cykl spotkań, maratony weekendowe, obóz terapeutycznym) O udziale w nich decyduje terapeuta.
 16. Terapeuta w uzgodnieniu z prowadzonym przez siebie pacjentem w trakcie procesu terapii może podjąć decyzję o zmianie ustalonego trybu leczenia.
 17. Ze względu na skuteczność oddziaływań terapeutycznych w ośrodku wymagane jest od pacjenta systematyczne i punktualne uczestniczenie w wyznaczonych przez plan terapii sesjach indywidualnych i grupowych. Niesystematyczne uczestniczenie w psychoterapii może skutkować rozwiązaniem kontraktu z pacjentem.
 18. Pacjenci zobowiązani są do zachowania tajemnicy osób i faktów związanych z leczeniem w ośrodku.
 19. W trakcie leczenia pacjenci nie powinni nawiązywać ze sobą relacji poza psychoterapią.
 20. Równolegle do psychoterapii w OP DDA pacjenci nie mogą uczestniczyć w formach psychoterapii indywidualnej i grupowej w innych miejscach.
 21. Jest wskazane, by pacjenci pozostający w farmakoterapii ze względu na spójność leczenia  korzystali z konsultacji lekarza psychiatry w OP DDA.
 22. Zakończenie psychoterapii w OP DDA jest równoznaczne z zakończeniem możliwości leczenia psychiatrycznego/farmakoterapii w tym miejscu.
 23. Pacjent, który chce wznowić leczenie w OP DDA ma prawo zgłosić się ponownie na konsultację  kwalifikacyjną. Termin ustalany jest przez rejestrację.
 24. Pacjent jest zobowiązany do jak najszybszego wyjaśniania wątpliwości dotyczących jego statusu ubezpieczenia zdrowotnego (najpóźniej po upływie miesiąca). W przypadku przedłużającej się sytuacji bycia nieubezpieczonym (trzy miesiące) zobowiązany jest do zgłoszenia się do kierownika OP DDA w celu ustalenia dalszego sposobu finansowania swojej terapii.
 25. OP DDA jest ośrodkiem stażowym. Stażyści wykonują swoją pracę pod nadzorem kierownika lub opiekuna stażu.
 26.  W sprawach nieobjętych powyższym regulaminem obowiązują przepisy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawarte w Ustawie z dn. 06.11.2008 oraz przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w Ustawie z dn. 29.08.1997.