Informacje dla pacjentów aktualnie leczących się w OPDDA

Program jest finansowany przez Gminę Miejską Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

A. PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Zazwyczaj obejmuje osoby przed rozpoczęciem grupy psychoterapeutycznej lub -rzadko- jest proponowana osobom nie kwalifikującym się do grupy (wówczas stanowi jedyną formę leczenia). Służy ona pogłębianiu diagnozy psychoterapeutycznej, analizie kryzysów życiowych i ich źródeł, pracy nad objawami, zakłóceniami w funkcjonowaniu pacjenta, jego bieżącymi relacjami, przepracowywaniu aktualnych i historycznych obszarów problemowych, poprzez pracę wglądową z pacjentem i pracę w oparciu o relację terapeutyczną. Standardowo sesje odbywają się raz w tygodniu.

Równolegle do procesu indywidualnej psychoterapii opcjonalnie proponowane są w formie cotygodniowego cyklu kilku spotkań lub zblokowanych maratonów:

a. Grupa edukacyjna

Jako wstępna forma terapii ma wzmacniać motywację pacjentów, wspomagać proces identyfikowania osobistych problemów i przygotowywać ich do głębszej pracy nad nimi dekonstruując mechanizmy iluzji i zaprzeczania związane z obrazem swojej sytuacji w rodzinie pochodzenia.

b. Treningi umiejętności

Rozwijanie osobistych umiejętności i zmiana zachowań w zakresie m.in.: wyrażania uczuć i potrzeb, radzenia sobie ze stresem, kontaktów interpersonalnych, asertywności,  funkcjonowania w roli rodzica. Poszerzanie samoświadomości, rozwijanie repertuaru konstruktywnych zachowań, dostarczanie doświadczeń o charakterze korektywnym, kompensowanie deficytów umiejętności życiowych u osób z dużymi zazwyczaj niedoborami w tym zakresie ze względu na ich urazotwórczą i niestabilną historię dorastania, profilaktyka uzależnień.

c. Obóz terapeutyczny „Moja droga do wybaczania”

Cel: Umożliwienie osobom będącym członkami rodzin z problemem uzależnień, zbilansowania i podsumowania swojego aktualnego etapu pracy terapeutycznej. Tygodniowy obóz terapeutyczny z elementami pracy grupowej i społeczności terapeutycznej organizowany jest corocznie w okresie wakacyjnym.

Wprowadzenie wątku egzystencjalnego wobec osób z licznymi traumami doznanymi od osób bliskich, z obniżonym wskutek tego poczuciem własnej wartości, funkcjonowaniem w nieadekwatnym poczuciu winy i potrzebie lojalności wobec sprawców swoich krzywd, a także zakłóconej realnej perspektywie siebie w świecie – daje szansę, przywrócenia porządku zdarzeń i ich znaczenia w życiu pacjentów oraz zachęca do przyjmowania  odpowiedzialności za siebie. Pacjenci przygotowują się do pracy na grupie psychoterapeutycznej poprzez urealnianie własnych potrzeb i oczekiwań oraz precyzowanie osobistych celów do dalszej psychoterapii.

B. GRUPY PSYCHOTERAPEUTYCZNE

a. Ambulatoryjna zamknięta grupa psychoterapeutyczna dla osób z syndromem DDA

Celem pracy terapeutycznej jest dokonanie diagnozy aktualnego, problemowego funkcjonowania oraz obszarów związanych urazem. Następnie przepracowanie aktualnych problemów poprzez odwołanie się do perspektywy historii życia pacjenta.

Poprzez interakcję między uczestnikami oraz pracę na tle grupy ma dokonywać się zmiana funkcjonowania. Interwencje terapeutyczne nakierowane są na poszerzanie  świadomości, konfrontację z dysfunkcjonalnymi sposobami funkcjonowania oraz stosowanymi obronami psychologicznymi, a także udzielanie wsparcia dla nowych, konstruktywnych zachowań. 
Metody: m.in. psychorysunek, praca nad życiorysem, rzeźba, psychodrama. Psychoterapię prowadzi team psychoterapeutyczny, przede wszystkim w oparciu o proces grupowy i jego analizę. Grupa ma charakter zamknięty. W jej trakcie dokonuje się także monitorowanie objawów i zmian wynikających z psychoterapii.

Grupa odbywa się przez dziesięć miesięcy w trybie 2 czterogodzinnych sesji  w tygodniu.

b. Ambulatoryjna półotwarta grupa psychoterapeutyczna dla osób z syndromem DDA

Celem pracy terapeutycznej jest dokonanie diagnozy aktualnego, problemowego funkcjonowania oraz obszarów związanych urazem. Następnie przepracowanie aktualnych problemów poprzez odwołanie się do perspektywy historii życia pacjenta.

Poprzez interakcję między uczestnikami oraz pracę na tle grupy ma dokonywać się zmiana funkcjonowania. Interwencje terapeutyczne nakierowane są na poszerzanie  świadomości, konfrontację z dysfunkcjonalnymi sposobami funkcjonowania oraz stosowanymi obronami psychologicznymi, a także udzielanie wsparcia dla nowych, konstruktywnych zachowań. 
Metody: m.in. psychorysunek, praca nad życiorysem, rzeźba, psychodrama. Psychoterapię prowadzi team psychoterapeutyczny, przede wszystkim w oparciu o proces grupowy i jego analizę. Grupa ma charakter zamknięty. W jej trakcie dokonuje się także monitorowanie objawów i zmian wynikających z psychoterapii.

Grupa odbywa się w trybie spotkań 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Uczestnictwo w niej trwa nie mniej niż 6 miesięcy.

c. Psychoterapeutyczna grupa maratonowa dla osób z syndromem DDA
(wyjazdy do Bukowiny Tatrzańskiej)

Celem grupy jest przepracowanie traumatycznych wydarzeń oraz deficytów i zakłóceń więzi w życiu pacjentów zaistniałych w okresie dzieciństwa w rodzinie z problemem uzależnień.

Zajęcia mają charakter maratonowy, co wzmacnia leczący charakter oddziaływania procesu grupowego. Dodatkowym elementem wzmacniającym więź uczestników jest fakt organizowania maratonów w formie wyjazdowej. Praca grupy w warunkach pozostawania podczas wyjazdu poza bezpośrednim oddziaływaniem ich codziennych spraw i relacji, daje pacjentom możliwość skupienia się na sobie oraz budowania i całodziennego doświadczania relacji interpersonalnych w grupie. Stanowi to  istotną formę autoanalizy i kompensowania deficytów i zaburzeń w ich znaczących relacjach.

Praca w grupie jest uzupełniana indywidualnym monitorowaniem poziomu objawów i ogólnego samopoczucia pacjentów w powiązaniu z kontekstem pracy terapeutycznej oraz zmian w sytuacji życiowej.

Kontrakt obejmuje dwa maratonowe spotkania integracyjne przed wyjazdem, 4 sześciodniowe maratony wyjazdowe odbywające się raz w miesiącu oraz jedno spotkanie podsumowujące po powrocie. Całość zawiera się w okresie 5 miesięcy.