Informacje dla pacjentów aktualnie korzystających z psychoterapii w OPUiW

Program jest finansowany przez Gminę Miejską Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

W Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia realizowane są następujące programy terapeutyczne:

 1. Program terapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, uzależnienie od kilku środków psychoaktywnych):

psychoterapia indywidualna
psychoterapia grupowa:

 • grupa edukacyjno- motywacyjna,
 • grupa pracy nad głodem,
 • grupa psychoedukacyjna,
 • trening umiejętności służących zdrowieniu,
 • trening umiejętności prospołecznych,
 • grupy terapeutyczne,
 • grupy maratonowe.

2. Program terapii osób z problemem zachowań nałogowych (patologicznego hazardu, nałogowego używania nowoczesnych technologii, nałogowych zachowań seksualnych):

psychoterapia indywidualna
psychoterapia grupowa:

 • grupa dla osób z problemem patologicznego hazardu
 • grupa dla osób z problemem nałogowych zachowań seksualnych

3. Program terapii dla członków rodzin osób uzależnionych:

psychoterapia indywidualna
psychoterapia grupowa:

 • grupa psychoedukacyjna
 • grupa treningowa
 • trening umiejętności prospołecznych
 • grupa dla osób doświadczających przemocy
 • grupa terapeutyczna
 • grupy maratonowe

Warunkiem udziału w psychoterapii grupowej jest udział w psychoterapii indywidualnej.
W terapii grupowej Pacjent uczestniczy po ustaleniu i omówieniu z terapeutą indywidualnym.