Regulamin kwalifikowania i leczenia w OPUiW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2022 Dyrektora KCTU

REGULAMIN LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 1. Przyjęcie do psychoterapii w OPUiW dokonuje się w oparciu o proces diagnozy.                                            
 2. Zapisy na pierwszą konsultację diagnostyczną odbywają się na bieżąco, w ramach dostępnych terminów, telefonicznie lub osobiście, lub przez osobę trzecią. W rejestracji Ośrodka wymagany jest dowód osobisty.
 3. W sytuacji braku miejsc do diagnozy Pacjenci mogą się zapisać do kolejki oczekujących  ( Rozporz. Min. Zdrowia z dnia 26.09.2005 (Dz. U.  Nr 200, poz.1661).
 4. Pacjenci, którzy leczyli się wcześniej w innych poradniach, ośrodkach czy szpitalach proszeni są o dostarczenie informacji na ten temat (wypis, zaświadczenie, wyniki badań itp.).
 5. Rejestracja OPUiW niezwłocznie poinformuje Pacjenta ( telefonicznie lub sms) o dostępnych terminach, w przypadku, jeśli nie zostanie to ustalone bezpośrednio po spotkaniu kwalifikacyjnym.
 6. O formie leczenia – m.in. ambulatorium, oddział dzienny, oddział stacjonarny, leczenie szpitalne – decyduje diagnosta.
 7. Nie zgłoszenie się na ustalony termin konsultacji diagnostycznej i nie poinformowanie o nieobecności (w ramach oddziału dziennego lub ambulatorium) jest równoznaczne z rezygnacją z leczenia.
 8. Osoby, które przerywają proces diagnozy mogą zgłosić się ponownie, ustalając po raz kolejny termin konsultacji diagnostycznej w rejestracji, celem omówienia sytuacji przerwania diagnozy i omówienie gotowości do podjęcia leczenia w ramach programu poradni.
 9. W przypadku zakwalifikowania do leczenia w tutejszym Ośrodku, Pacjenci decydują się na udział w psychoterapii indywidualnej i grupowej, zgodnie z programem terapeutycznym uzgodnionym z terapeutą przyjmującym do leczenia.
 10. W okresie leczenia w OPUiW Pacjent może korzystać z konsultacji i farmakoterapii u lekarza psychiatry  w Ośrodku. Wskazane jest, ze względu na spójność leczenia, aby Pacjent korzystający z farmakoterapii, korzystał z konsultacji lekarza psychiatry w tym samym miejscu, w którym podjął/realizuje psychoterapię.  Zakończenie terapii w OPUiW jest równoznaczne z zakończeniem możliwości leczenia psychiatrycznego/ farmakoterapii w tutejszym Ośrodku.
 11. Uzgodniony termin psychoterapii indywidualnej oznacza stałą porę spotkań indywidualnych z terapeutą w OPUiW.
 12. Równolegle do psychoterapii w OPUiW Pacjenci nie mogą uczestniczyć w innych formach psychoterapii indywidualnej lub grupowej w innych miejscach , by nie zakłócać swojego procesu leczenia.
 13. Pacjent pozostający w terapii zobowiązany jest do wcześniejszego informowania terapeuty o przewidywanych nieobecnościach oraz ich powodach, a w nagłych sytuacjach do niezwłocznego zgłaszania tego w rejestracji Ośrodka.
 14. Za przerwanie procesu leczenia uważane jest:
 • nieprzyjęcie trzech kolejno proponowanych terminów do psychoterapii,
 • niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie- bez poinformowania o nieobecności- na pierwsze spotkanie do terapii indywidualnej,
 • dwie z rzędu nieobecności na sesji indywidualnej w trakcie trwającego procesu psychoterapii – bez uprzedniego poinformowania o tym terapeuty/ Ośrodka,
 • odwoływanie terminów spotkań sesji indywidualnych, nieregularność spotkań, gdyż nie  jest wtedy zachowana stałość i ciągłość leczenia oraz brak możliwości regularnej i systematycznej pracy terapeutycznej.
 • Leczenie w ambulatorium przebiega zgodnie z ustalonym z terapeutą indywidualnym planem terapii.
 • Pacjenci zobowiązani są do  zachowania tajemnicy osób i wnoszonych przez nie spraw związanych z leczeniem w Ośrodku.
 • Na czas trwania leczenia w OPUiW KCTU zaleca się Pacjentom niewchodzenie w relacje  intymne, koleżeńskie  i biznesowe z innymi Pacjentami Ośrodka.

15. Zasady uczestniczenia w grupach omawiane są z Pacjentem przez terapeutę indywidualnego.
16. Pacjent, który chce wznowić przerwany proces psychoterapii zgłasza się do rejestracji w celu ustalenia ponownie terminu do diagnosty, celem omówienia sytuacji przerwania terapii i decyzji co do motywacji i wskazań klinicznych do ponownego kwalifikowania do terapii w tut. poradni.
17. Pacjenci do Oddziału Dziennego kwalifikowani są do tej formy leczenia po konsultacji diagnostycznej.
18. Zasady leczenia w Oddziale Dziennym są zawarte w Regulaminie Oddziału Dziennego KCTU.
19. Pacjent po zakończeniu leczenia w ramach Oddziału Dziennego OPUiW KCTU ma pierwszeństwo w uzyskaniu terminu pierwszej konsultacji diagnostycznej w ambulatorium.
20. Pacjent decydujący się na proces diagnozy i leczenia zarówno w Ambulatorium, jak i w Oddziale Dziennym, wyraża zgodę na badanie alkomatem/ i lub narkotestem na obecność środków psychoaktywnych. Badania mają na celu obiektywizowanie stanu psychofizycznego pacjenta.
21. OPUiW jest ośrodkiem stażowym, co oznacza, że podczas spotkań grupowych obecne mogą być osoby przygotowujące się do zawodu terapeuty. Stażyści wykonują swoją pracę pod nadzorem kierownika i opiekuna stażu. 22. W sprawach nieobjętych powyższym regulaminem obowiązują przepisy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawarte w Ustawie z dn. 06.11.2008 oraz przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w Ustawie z dn. 29.08.1997