Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień (NZOZ KCTU) zostało utworzone w 2000 r.
Po wejściu z ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011r. KCTU stało się przesiębiorstwem leczniczym KSTU – aktualnie o nazwie Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień.
KCTU udziela świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym oraz dziennym dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień (KCTU) zostało utworzone w 2000r.
KCTU udziela świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym oraz dziennym dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.

Świadczenia finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Miasta Krakowa
oraz ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Placówka jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000006759

Regon: 356297553

Nr konta bankowego: 76194010763085194800000000

Organem założycielskim i podmiotem leczniczym dla KCTU jest
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień (KSTU)
z siedzibą przy ulicy Wielickiej 73 w Krakowie.