Rekrutacja – Formularz Rejestracyjny

ZASADY KWALIFIKACJI:

  • warunkiem udziału w szkole jest udokumentowanie, że kandydat posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub tytuł magistra uzyskany po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, praca socjalna, zdrowie publiczne, teologia lub filozofia lub w przypadku ścieżki kształcenia instruktora – że posiada on wykształcenie co najmniej średnie;
  • od kandydata będzie oczekiwana praca terapeutyczna z pacjentami uzależnionymi i członkami rodzin. Oznacza to, że na wszystkich etapach szkolenia od uczestników będzie wymagana możliwość praktykowania nowych umiejętności pracy z pacjentami w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu,
  • od kandydata wymagany będzie pisemny wniosek z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że spełnia on wyżej wymienione warunki,
  • z każdym z kandydatów spełniających kryteria formalne, będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem i/lub opiekunem szkoły w trakcie której rozpoznawana będzie motywacja i możliwość ewentualnych ograniczeń związanych z realizacją zadań uczestnika szkoły,
  • w przypadku wątpliwości i rozbieżności zdań, będzie możliwa dodatkowa rozmowa oraz zbierze się zespół złożony z kadry kierowniczej i opiekunów, który podejmie ostateczną decyzję,
  • o decyzji kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany niezwłocznie po jej podjęciu w bezpośredniej rozmowie lub drogą mailową,
  • osoby które mają ukończoną szkołę psychoterapii lub szkołę psychoterapii uzależnień mogą ubiegać się o zwolnienie z uczestniczenia w treningach (zjazd I i II) oraz z części zajęć dotyczących psychopatologii. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje kierownictwo szkoły po rozpoznaniu programu zrealizowanego i potwierdzonego dokumentami przez kandydata.

ETAPY REKRUTACJI DO KRAK-UZ:

-Dostarczenie wymaganych dokumentów formalnych do sekretariatu szkoły;
-Wypełnienie wniosku kandydata zamieszczonego na stronie KRAK-UZ;
-Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem lub opiekunem szkolenia w ustalonym terminie;
-Podpisanie umowy szkoleniowej wraz z jej warunkami i stosownymi oświadczeniami
-Terminowa wpłata pierwszej raty i przesłanie potwierdzenia udziału w szkole.

Wszystkie dokumenty mogą być przesłane pocztą na adres szkoły lub scanem na e-mail

Termin rozmowy prosimy ustalać telefonicznie lub e-mail.

Wpłaty należy uiszczać przelewem na konto KRAK-UZ:

Credit Agricole 11 1940 1076 3085 1948 0033 0000

W tytule wpłaty należy umieścić: „imię i nazwisko uczestnika i nr porządkowy raty”

FORMULARZ REJESTRACYJNY>>

KONTAKT:

krakuz@kstu.pl
www.kstu.pl

Biuro Szkoły tel.: 790 464 848

Kierownik szkoły

Agnieszka Litwa-Janowska
tel: 507 724 595